ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์การแฮนดิแคปอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Handicap International / Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2619 7833
โทรศัพท์ 2:
0 2619 7844
โทรสาร:
0 2278 3350
อีเมล์:
bkkinfo@thailand-hi.org
เว็บไซต์:
http://www.handicap-international.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
10 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
อำเภอ:
พญาไท
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชึวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทีเกิดจากความพิการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการ และครอบครัวของผู้พิการทั้งชาวไทยและผู้หนีภัยจากการสู้รบ แถบชายแดนไทย-พม่าจัดอบรมช่างกายอุปกรณ์ 2. สนับสนุนการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน 3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้แก่คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมให้ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมช่างกายอุปกรณ์ 2. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3. เผยแพร่ความรู้ด้านวัตถุระเบิด
ประวัติโดยย่อ:
องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชา ติไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันองค์การฯ ดำเนินโครงการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 26 โดยมีประเด็นการดำเน ินงานหลัก คือ งานด้านความพิการในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒน าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และงานให้บริการและความรู้เบื้องต้น แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพกลับ ประเทศ รวมถึงงานเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาญจนบุรี
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวสุมินตรา จันทรแถม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 10 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2619 7833

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 4. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนพิการ