ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขาม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอ:
สิเกา
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
สนับสนุนองค์กรชุมชนในการดูแลรักษาป่าชายเลน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมเรียกร้องกับสมัชชาคนจนในเรื่องป่าชุมชน ป่าไม้ทีดิน ประมงชายฝั่ง 2. รวมตัวระดับชุมชนดูแลป่าชุมชน 3. ประชุมชาวบ้านติดตามสถานการณ์ 4. ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดตรัง

ผู้ประสานงาน

 1. นายบู นวลศรี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป