ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Forest and Sea for Life Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 7728 6033
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7728 6033
อีเมล์:
forestforlife@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
อำเภอ:
เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
1. เพื่อศึกษาความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและนิเวศน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่ชายฝั่ง โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร และเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหาและนโยบายการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่าย 3. เพื่อให้เกิดแบบอย่างการพัฒนาโดยชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. การแก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ทำกินของชาวบ้าน 3. การเสนอแก้ไขกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง 4. การรณรงค์เผยแพร่ 5. การอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดพังงา
 4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายประวีณ จุลภักดี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 173/3 หมู่ 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7728 6033

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม