ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Ministry of Social Development and Human Security ()
โทรศัพท์ 1:
0 2612 8681 - 2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
society@m-society.go.th
เว็บไซต์:
http://www.m-society.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
2003-03-11
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
อำเภอ:
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
เพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. สนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ 2. การให้คำปรึกษาแนะนำ 3. การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม แก่สถานสงเคราะห์ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่าย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายวัลลภ พลอยทับทิม (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : เลขที่ 123 ชั้น 25 - 31 อาคาร ซันทาวเวอร์ส เอ แขวงลาดยาว
  อำเภอ : จตุจักร
  รหัสไปรษณีย์ : 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 2. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 3. ถิ่นกำเนิด
 4. เชื้อชาติ
 5. สถานะของบุคคล
 6. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า