ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Feed The Children Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 5321 6417
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5340 9175
อีเมล์:
ftcthailand@emnet.co.th
เว็บไซต์:
http://www.ftcthailand.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-10-24
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
1000/271-272 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. ร่วมมือกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา 2. ร่วมกับส่วนราชการในการอบรมสร้างภูมิป้องกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้รู้จักปกป้องและพิทักษ์ศักดิ์ศรีเด็กไทยและอื่นๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมกลุ่มครูบริการและครูแนะแนวให้ตระหนักและมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจและให้หลักการที่จะให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ 2. สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการจัดการศึกษา 3. การส่งเสริมอาชีพ 4. การส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน

 1. นายประยงค์ ม่วงหา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 1000/271-272 ถนนเชียงใหม่-ฝาง
  อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
  รหัสไปรษณีย์ : 50300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5321 6417

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. ผู้หญิง
 3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด