ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Federation of Southern Fisherfolk ()
โทรศัพท์ 1:
0 7522 6177
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 7522 6177
อีเมล์:
samapan@phuket.ksc.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง
อำเภอ:
เมืองตรัง
จังหวัด:
ตรัง
หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแสวงหาความคิด แนวทางการพึ่งตนเองเพื่อ ความยั่งยืนในอนาคตขององค์กรชาวประมงพื้นบ้าน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชมชนประมงพื้นบ้านและร่วม วิเคราะห์แนวนโยบายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของรัฐ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องต่อต้านเครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง โดยเฉพาะอวนลากอวนรุน 2. ผลักดันกฎหมาย/นโยบายในการคุ้มครองประมงพื้นบ้าน 3. การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 4. การจัดเวทีประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 5. การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างในการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดชุมพร
 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. จังหวัดนราธิวาส
 4. จังหวัดปัตตานี
 5. จังหวัดระนอง
 6. จังหวัดสงขลา
 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสะมะแอ เจะมูดอ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 8/3 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7522 6177

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เกษตรกร/ชาวประมง