ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติ (คนกับป่า) จ.พิษณุโลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 1114 8355
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
139 หมู่ 8 ตำบลชมพู
อำเภอ:
เนินมะปราง
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ แร่ 2. ส่งเสริมการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 4. สนับสนุนการเกษตรทางเลือก (เกษตรผสมผสาน)
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับประชาชน 2. เผยแพร่เอกสารให้ความรู้การจัดการป่าชุมชน 3. รณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

  1. จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานงาน

  1. นายมะลิ ทองคำปลิว (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 139 หมู่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1114 8355

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป
  2. เกษตรกร/ชาวประมง