ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง) ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Empower Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0 2526 8311
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2526 3294
อีเมล์:
badgirls@empowerfoundation.org
เว็บไซต์:
http://www.empowerfoundation.org
วันก่อตั้งองค์กร:
1994-07-29
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2016-01-07
ที่อยู่:
57/60 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
- เพื่อให้คำปรึกษาข่าวสารที่เป็นประโยชน์และจัดอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานบริการในปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย, การป้องกันโรคในสถานบริการ - เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พนักงานบริการที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาได้เรียนตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพอื่นได้ - เพื่อปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อันเป็นประโยชน์แก่พนักงานบริการในการดำรงชีวิตครอบครัวและสังคมส่วนรวมโดยไม่หาผลประโยชน์เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ได้รับการรับรอง ครั้งแรก 29 สิงหาคม 2550 สิ้นสุด 28 สิงหาคม 2553
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์การที่ได้รับการรับรองเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
วันที่เริ่มทำ:
07/01/2016
วันที่สิ้นสุด:
06/01/2019

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดเชียงใหม่
 4. จังหวัดนครนายก
 5. จังหวัดนครปฐม
 6. จังหวัดภูเก็ต
 7. จังหวัดสมุทรปราการ
 8. จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. จังหวัดสมุทรสาคร
 10. เมืองลพบุรี
 11. ชาติตระการ

ผู้ประสานงาน

 1. นางจันทวิภา อภิสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 57/60 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ : 11000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2526 8311
  หมายเลขโทรสาร : 0 2526 3294
  อีเมล์ : empower@empowerfoundation.org

ประเภทสิทธิ

 1. เพศ
 2. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง