ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Catholic Commission for Justice and Peace ()
โทรศัพท์ 1:
0 2277 4625
โทรศัพท์ 2:
0 2275 7783
โทรสาร:
0 2692 4150
อีเมล์:
phutaijp@yahoo.com
เว็บไซต์:
http://www.jpthai.org/
วันก่อตั้งองค์กร:
1978-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-01-01
ที่อยู่:
2492 ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีความตื่นตัวต่อปัญหาความอยุติธรรมและการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาความอยุติธรรมในสังคม 3. เผยแพร่ข้อมูลและผลของการศึกษาสู่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ 4. ประสานงานกับบุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างสันติวิธี
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ร่วมกับองค์กรต่างๆ เรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชน 2. รณรงค์และให้ความรู้ สิทธิชุมชน,สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ 3. ผลิตวารสาร "ผู้ไถ่" และจดหมายข่าว
ประวัติโดยย่อ:
ปี 2547... ย่างปีที่ 27 ของ ยส. ในฐานะ “ผู้บอกสัญญาณแห่งกาลเวลา” หรือ “ไก่บอกทิศทางลม” ในพระศาสนจักรไทย บอกสภาพกาลของสังคมและบอกทิศทางว่าเราควรร่วมกันก้าวไปทางไหน... ยส.หรือ คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ เป็นองค์กรฝ่ายสังคม ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2492 ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2277 4625
 2. กรวี ไผ่สุลพงศ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 2492 ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2277 4625

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 2. สิทธิและเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป