ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
World Vision Foundation of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0-2022-9200-2
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0-2022-9203-6
อีเมล์:
info@worldvision.or.th
เว็บไซต์:
http://www.worldvision.or.th/
วันก่อตั้งองค์กร:
1974-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-07
ที่อยู่:
809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขต
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
- เพื่อสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง - เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนใน การดำรงชีพ และพัฒนาฟื้นฟูสภาวะปกติ - เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ค ริสตจักร องค์กรเอกชน สถาบัน และภาคธุรกิจ ในงานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายอนุสรณ์ สมศิริ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
  อำเภอ : ห้วยขวาง
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2381 8863 - 5

ประเภทสิทธิ

 1. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 2. การศึกษาอบรม
 3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 4. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 5. สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. ความเชื่อทางศาสนา

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็ก
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 3. ประชาชนทั่วไป