ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สภาทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2629 1430
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2282 9907 - 8
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.lawyerscouncil.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-17
ที่อยู่:
สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่มีฐานะยากจนและต้องการทนาย 2. เผยแพรความรู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิทาง กฏหมายแก่ประชาชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานงาน

 1. เลขาธิการ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง
  อำเภอ : พระนคร
  รหัสไปรษณีย์ : 10100
  หมายเลขโทรศัพท์ : -
 2. บุญส่ง โควาวิสารัช (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สภาทนายความ ถนนราชดำเนินกลาง
  อำเภอ : พระนคร
  รหัสไปรษณีย์ : 10100
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0892268899

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 3. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 4. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 5. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 6. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 7. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 8. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 9. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 10. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 11. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก
 12. การถูกบังคับให้สูญหาย
 13. การทรมาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป