ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
054- 217100-138
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.lp.ago.go.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอ:
เมืองลำปาง
จังหวัด:
ลำปาง
หมายเหตุ:
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมายที่ได้รับอำนาจ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 2. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 3. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 4. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 5. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 6. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 7. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 8. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 9. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 10. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก
 11. การถูกบังคับให้สูญหาย
 12. การทรมาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้หญิง
 2. ประชาชนทั่วไป