ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มนักฏหมายเพื่อสังคมพิษณุโลก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 5524 4797
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5524 4797
อีเมล์:
tanaychawban@thaimail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1986-02-20
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
14/15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด:
พิษณุโลก
หมายเหตุ:
1. เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิและกฎหมาย 2. รับเรื่องราวร้องทุกข์การถูกละเมิดสิทธิของประชาชน 3. ดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิในทางกฎหมายและสังคม 4. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและการเมือง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาเด็กและผู้ใหญ่ 2. จัดอบรมชาวบ้าน,ผู้นำชุมชน,นักเรียนในสิทธิและกฎหมาย 3. เผยแพร่ให้ความรู้ทางสิทธิและกฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายประพจน์ ศรีเทศ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 14/15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
  รหัสไปรษณีย์ : 65000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 2. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 3. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 4. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 5. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 6. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 7. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 8. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 9. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 10. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก
 11. การถูกบังคับให้สูญหาย

กลุ่มเป้าหมาย