ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตาก (กวส.)
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Karen Nature For Culture And Environment (KNCE)
โทรศัพท์ 1:
053-398-872
โทรศัพท์ 2:
089-554-9816
โทรสาร:
อีเมล์:
knce_398872@hotmail.com
เว็บไซต์:
http://www.knceworld.org
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-01
ที่อยู่:
252 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอ:
สันทราย
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมกระเหรี่ยง 2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 3. การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน สภาชุมชนให้เข้มแข็ง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การจัดอบรมผู้นำชุมชน 2. อบรมครู หลักสูตรท้องถิ่น 3. ออกหน่วยเคลื่อนที่การให้สัญชาติ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5. การทำเกษตรอินทรีย์ 6. ติดตามแก้ปัญหาผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ประวัติโดยย่อ:
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (กวส.) เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2542 โดยการหารือกันของแกนนำชาวกะเหรี่ยงจากจังหวัดต่างๆ เห็นร่วมกันว่าวิถีชีวิตการผลิตที่ปฏิบัติและสั่งสอนมาจากบรรพชนชั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และยั่งยืนกับธรรมชาติ ทว่า 30 กว่าปี ที่การพัฒนาได้หลั่งไหลเข้ามาในชุมชน หมู่บ้านของกะเหรี่ยงนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากมาย ทั้งด้านที่เสริมสร้างให้ปรับตัวและด้านที่เข้าไปทำลายความเป็นชุมชน ทำลายระบบคุณค่า ก่อเกิดการเสียสมดุลและความยั่งยืน จึงเห็นร่วมกันว่า เราต้องรวมกันเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ดำรงตนอยู่อย่างสมถะ พึ่งตนเองแบบพอเพียงให้เกียรติแก่กันและกัน เคารพในจิตวิญญาณที่อยู่ในธรรมชาติและระบบจักรวาลยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชน ระยะแรกเครือข่ายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) และต่อมาปี 2545 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Commission และปี 2555-2557 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (The Global Fund)

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกำแพงเพชร
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดสุโขทัย

ผู้ประสานงาน

 1. นายสุรัตน์ ดีทองขาว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 135 บ้านพะเต๊ะ หมู่ 4 ตำบลพระธาตุผมแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 1114 8665
 2. นายถาวร กัมพลพูน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 252 หมู่ 2 บ้านแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-554-9816

ประเภทสิทธิ

 1. ถิ่นกำเนิด
 2. เชื้อชาติ
 3. ภาษา
 4. เพศ
 5. ความพิการ
 6. อายุ
 7. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 8. สถานะของบุคคล
 9. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 10. ความเชื่อทางศาสนา
 11. ความคิดเห็นทางการเมือง
 12. การศึกษาอบรม
 13. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 14. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า