ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Center for the Coordination of Non-Government Tribal Development ()
โทรศัพท์ 1:
0 5324 6213
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5324 4970
อีเมล์:
conto@cm.ksc.co.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1988-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
268/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขากับหน่วยงานของรัฐ 2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความคิดเห็นในการพัฒนาระหว่างชาวไทยภูเขา องค์กรพัฒนาชาวไทยภูเขาและหน่วยงานของรัฐ 3. เพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของชาวไทยภูเขา องค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาตลอดจนให้การศึกษาอบรมชาวไทยภูเขาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เรียกร้องเรื่องสถานะบุคคลของชนเผ่า 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านสิทธิมนุษยชน 3. ประสานเรื่องสิทธิระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน 4. รณรงค์ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดแพร่
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. จังหวัดลำปาง
 8. จังหวัดลำพูน
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ประสานงาน

 1. นายพรชัย พรประทีปกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 268/10 หมู่บ้านอรพิน ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5324 6213

ประเภทสิทธิ

 1. สถานะของบุคคล
 2. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 3. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า