ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
02222 6624
โทรศัพท์ 2:
0 2225 6813
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. เพื่อเป็นการให้การศึกษาและฝึกอบรม ให้กับสมาชิกขององค์กรด้านแรงงาน 2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มแรงงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. เสาวลักษณ์ พิจโจทย์ (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0828861725

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สิทธิแรงงาน
  3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
  4. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ใช้แรงงาน