ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์กรชุมชนอนุรักษ์ป่าบ้านคลองหัวช้าง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
-
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1992-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
อำเภอ:
พนม
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชาวบ้าน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน 2. จัดอบรม ประชุม ให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ชาวบ้าน 3. ผลักดันนโยบาย พรบ.ป่าชุมชน พรบ.ป่าไม้ที่ดิน พรบ.เหล้าพื้นบ้าน 4. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมชาย สังข์ทอง (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : บ้านคลองหัวช้าง หมู่ 4 ตำบลคลองชะอุ่น
  อำเภอ : พนม
  รหัสไปรษณีย์ : 84215
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 8. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง