ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ประชาคมราชบุรี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
01-9414041
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-25
ที่อยู่:
ราชบุรี
อำเภอ:
เมืองราชบุรี
จังหวัด:
ราชบุรี
หมายเหตุ:
เพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้เพื่อนตนเองให้เกิองค์ความรุ้เพื่อพัฒนาสังคม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
  2. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  3. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
  4. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป