ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สภาทนายความประจำจังหวัดสระแก้ว ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 3722 0374
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 3722 0374
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1985-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-09
ที่อยู่:
97/47 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
อำเภอ:
เมืองสระแก้ว
จังหวัด:
สระแก้ว
หมายเหตุ:
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เข้าร่วมฟังและสอบสวนผู้ที่ถูกกล่าวหาให้เป็นไปโดยยุติธรรม 2. ให้การช่วยเหลือ คำแนะนำ ปรึกษาด้านกฎหมาย 3. ให้การอบรม ความรู้ด้านกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานงาน

 1. นายวิชัย รัตนโสภา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 97/47 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว
  อำเภอ : เมืองสระแก้ว
  รหัสไปรษณีย์ : 27000
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 3. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 4. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 5. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 6. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 7. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 8. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 9. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 10. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 11. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก

กลุ่มเป้าหมาย