ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สำนักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Lawyers Council of Thailand ()
โทรศัพท์ 1:
0 2629 1430
โทรศัพท์ 2:
0 2629 1430
โทรสาร:
อีเมล์:
lawsociety_hr@hunsa.com
เว็บไซต์:
http://www.lawerscouncil.or.th
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมการศึกษาและประกอบวิชาชีพทนายความ 2. ควบคุมจรรยาบรรณและมารยาททนายความ 3. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทนายความ 4. ส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย 2. การบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านกฎหมาย 3. การอบรมความรู้ด้านกฎหมาย 4. การผลักดันนโยบายกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. นายสมชาย หอมละออ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
  อำเภอ : พระนคร
  รหัสไปรษณีย์ : 10200
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 3. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 4. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 5. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 6. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 7. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 8. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 9. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 10. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 11. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก
 12. การถูกบังคับให้สูญหาย
 13. การทรมาน

กลุ่มเป้าหมาย