ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มรักษ์เชียงของ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-9557890
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1995-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
62 หมู่ 8 บ้านเวียงแก่น ตำบลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51140
อำเภอ:
เมืองเชียงราย
จังหวัด:
เชียงราย
หมายเหตุ:
1. เพื่อดูแลรักษา ปกป้อง ทรัพยากรในท้องถิ่น 2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู วิถีชีวิตชุมชนในลุ่มน้ำโขง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานงาน

 1. นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 62 หมู่ 8 บ้านเวียงแก่น ตำบลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 51140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5365 5607
 2. สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : กลุ่มรักษ์เชียงของ:เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา 260 ม.1 ต.เวียง
  อำเภอ : เชียงของ
  รหัสไปรษณีย์ : 57140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0899557890
  หมายเหตุ : mekonglover@hotmail.com

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม