ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายสิทธิสตรีชนบทนครราชสีมา ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
089-847-9190
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง
อำเภอ:
สูงเนิน
จังหวัด:
นครราชสีมา
หมายเหตุ:
1.เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม 2.บทบาทหน้าที่สิทธิพึงมีพึงได้ 3.ความเข้มแข็งของชุมชน 4.สมาชิกชุมชนพึ่งตนเองได้
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
มีการรวมตัวกันของชาวบ้านและเครือข่ายองค์กรชุมชนไปเรียกร้องสิทธิ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานงาน

 1. นางสมประสงค์ อบอุ่น (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 10 หมู่ 1 ตำบลนากลาง
  อำเภอ : สูงเนิน
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-479-190

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้หญิง