ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ชีวชุมชน ต.มิตรภาพ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4429 0456
โทรศัพท์ 2:
08 1360 6335
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1993-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
42/4 บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ:
สีคิ้ว
จังหวัด:
นครราชสีมา
หมายเหตุ:
1. เพื่อรักษาสิทธิของประชาชน 2. เพื่ออบรมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิในทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานงาน

 1. นายเกษม เพชรจันทึก (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 42/4 บ้านกุดชะนวน หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพ
  อำเภอ : สีคิ้ว
  รหัสไปรษณีย์ : 30140
  หมายเลขโทรศัพท์ : 08 1360 6335

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 7. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 8. เสรีภาพในการสื่อสาร
 9. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 10. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน
 4. เกษตรกร/ชาวประมง