ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหพันธ์ประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภาคตะวันออก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 3884 0262
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 3884 0262
อีเมล์:
charind2004@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-12-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
3 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41-42 ตำบลบางสมัคร
อำเภอ:
บางปะกง
จังหวัด:
ฉะเชิงเทรา
หมายเหตุ:
1. ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ 2. สนับสนุนให้องค์กรสมาชิกดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. ตรวจสอบจัดทำฐานข้อมูลที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในที่ดินทำกิน 2. การจัดทำผังเมืองภาคประชาชน 3. การจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอิสเทิร์น ซีมอร์คอมมาด 4. การผลักดันให้มีการทบทวนแผนการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดจันทบุรี
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดตราด
 5. จังหวัดนครนายก
 6. จังหวัดปราจีนบุรี
 7. จังหวัดระยอง
 8. จังหวัดสมุทรปราการ
 9. จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานงาน

 1. นายจุล ชัยพินิจนรชาติ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 3 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41-42 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3884 0262

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป