ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
The Upper Mae Ping River Basin Management Project ()
โทรศัพท์ 1:
0 5345 5785
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 5345 5346
อีเมล์:
pingwatershed@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1997-05-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-04
ที่อยู่:
418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
อำเภอ:
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด:
เชียงใหม่
หมายเหตุ:
1. เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในคุณค่าความสำคัญของ ทรัพยากร 2. เพื่อเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและสามารถบริหารจัด การทรัพยากรได้ 3. เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังปัญหาการสูญเสีย ทรัพยากร
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. เชียงดาว
 3. พร้าว

ผู้ประสานงาน

 1. นายนิคม พุทธา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 418 หมู่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5345 5785

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 4. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยจากมลภาวะ
 6. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม