ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2314 0260
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2314 0260
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.cdd.go.th/index2.php
วันก่อตั้งองค์กร:
1986-11-28
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
อำเภอ:
วังทองหลาง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ช่วยเหลือชาวชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาการไล่รื้อ 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแกไขปัญหาชุมชน และเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชาวชุมชนแออัด 3. รวมกลุ่มชาวชุมชนแออัดเพื่อพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. เผยแพร่ปัญหาคนสลัมให้สาธารณะชนให้รู้จักและยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนแออัด 2. รณรงค์ผลักดันให้รัฐบาลปฏิรูปที่ดินเมืองเพื่อที่อยู่อาศัยคนจน 3. การเชื่อมประสานกันระหว่างเครือข่ายและองค์กรพัฒนาเอกชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดปราจีนบุรี
 3. จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ประสานงาน

 1. นายจินดา เจริญสุข (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 400/475 ซอยโรงปูน ถนนพระราม9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
  อำเภอ : บางกะปิ
  รหัสไปรษณีย์ : 10310
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สถานะของบุคคล
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด