ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
องค์การประสานงานประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
09471 0165
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4254 3122
อีเมล์:
skasikranan@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1999-11-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
224 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
หมายเหตุ:
1. สร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย 2. ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นธรรมทางสังคม 4. ติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในโครงการกิจการขนาดใหญ่ 2. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและการปกป้องสิทธิเสรีภาพ 3. จัดการฝึกอบรมด้านประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้แก่ องค์กรภาคประชาชนต่างๆ 4. เผยแพร่ข้อมูลสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดมุกดาหาร
 4. จังหวัดสกลนคร
 5. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. ศ.ดร.อำนวยศิลป์ สุขศรี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 224 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  หมายเลขโทรศัพท์ : 09471 0165

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. ต่อต้านการคอรัปชั่น
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป