ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
โครงการนำร่องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0-2591-1195-6
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0-2-591-1195-6
อีเมล์:
annet@ksc.th.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
1989-01-01
ที่อยู่:
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ถนนงามวงศ์วาน
อำเภอ:
เมืองนนทบุรี
จังหวัด:
นนทบุรี
หมายเหตุ:
1.พัฒนาองค์กรความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก 2.รณรงค์แผยแพร่นโยบายด้านการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 3.สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายองค์กรประชาชนด้านเษตรกรรม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.เผยแพร่ให้สาธารณชนตระหนักถึงสิทธิของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการกำหนดวิถีการผลิตด้วยตนเอง 2.ผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยประชาชน 3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ส.2542 4.วิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการปลูกทดลองพืชดัดแปงพันธุกรรม (GMOs) 5.วิเคราห์และติดตามนโยบายสารเคมีการเกษตร 6.ติดตามผลกระทบจากพันธกรณีระหว่างประเทศขององค์กรการค้าดลก
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นายเดชา ศิริภัทร (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 912 ซอยงามวงค์วาน 31 ถนนงามวงค์วาน
  อำเภอ : เมืองนนทบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 11000

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
 3. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เกษตรกร/ชาวประมง