ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สหเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
045-260145
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2000-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-24
ที่อยู่:
สำนักงานกอทุนชุมชนเข้าแก้วอุบลราชธานี SIF ถนนพลเพน ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด:
อุบลราชธานี
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน

 1. นายสำเริง รูปสวย (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : สำนักงานกอทุนชุมชนเข้าแก้วอุบลราชธานี SIF ถนนพลเพน ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 045-260145

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 4. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 5. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
 6. สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 7. สิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
 8. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 9. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ผู้ป่วย
 5. เด็ก
 6. ผู้สูงอายุ
 7. เกษตรกร/ชาวประมง