ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
056-729-634
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-03-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง
อำเภอ:
หนองไผ่
จังหวัด:
เพชรบูรณ์
หมายเหตุ:
1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2.ร่วมผลักดันและมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎหมายนโบบายต่างๆ 3.เสริมสร้างความเขัมแข็งแก่ชุมชนฐานรากทั้งด้านการเมืองภาคประชาชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความกินอยู่ที่ดีชองชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.ร่วมตัวกับพันธมิตรเรียกร้องความเป็นธรรม 2.อบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3.กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการร่วมผลักดันกฎหมาย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประสานงาน

 1. นางพิกุล ฉิมนันท์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 3 หมู่ 7 ตำบลท่าด้วง
  อำเภอ : หนองไผ่
  หมายเลขโทรศัพท์ : 062-063-075

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 3. ความคิดเห็นทางการเมือง
 4. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 5. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป