ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเฝ้าระวังป่าเต่าดำ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
034-624-281
โทรศัพท์ 2:
081-857-2500
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
http://www.TAODUM.COM
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
213 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม
อำเภอ:
เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด:
กาญจนบุรี
หมายเหตุ:
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนภายใต้ คนกับป่า
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ศึกษาววิจัยความหลากหลายทางชีวาพจากสถาบันการศึกษาและประสานความร่วมมือพันธมิตรในการเสริมหนุนความเข้มแข็งองค์กรชุมชนรอบพื้นที่ป่า
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานงาน

 1. นางพวงพร ศรีวรกุล (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 213 หมู่ 2 ตำบลท่ามะขาม
  อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 034-624-281

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 3. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป