ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Community Organizing for People's Action ()
โทรศัพท์ 1:
0 2438 8667
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2438 8667
อีเมล์:
copathai@yahool.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
อำเภอ:
คลองสาน
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ให้คำแนะนำและปรึกษาร่วมกับชาวบ้านในด้านการพัฒนาชุมชน 2. ประสานงานกับองค์กรประชkชนอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความยากจน 3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน

 1. นายอัภยุทธ จันทรพา (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 86 ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
  อำเภอ : คลองสาน
  รหัสไปรษณีย์ : 10600
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2438 8667

ประเภทสิทธิ

 1. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
 2. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 3. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 4. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 5. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 6. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 7. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 8. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 9. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 10. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 11. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม