ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 2251 3173
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 2251 3173
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2001-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-02
ที่อยู่:
503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อำเภอ:
ราชเทวี
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆของผู้ใช้แรงงาน 2. เพื่อให้มีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบมีเอกภาพและความเข้มแข็ง 3. เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป 4. เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีเอกภาพเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน 5. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้ใช้แรงงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

  1. นางวิไลวรรณ แซ่เตีย (ตำแหน่ง : )
    ที่อยู่ : 503/20 ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2251 3173

ประเภทสิทธิ

  1. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
  2. สิทธิแรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ใช้แรงงาน
  2. ประชาชนทั่วไป