ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สภาสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Catholic Commission for Ethnic Groups ()
โทรศัพท์ 1:
0 2681 3900 - 2
โทรศัพท์ 2:
ต่อ 1702, 1712
โทรสาร:
0 2681 3900 - 2
อีเมล์:
cegthai@yahoo.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1989-02-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
122/11 ชั้น7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
อำเภอ:
ยานนาวา
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
1. ส่งเสริมสิทธิและศักดิ์ศรี วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จำกัดอคติที่ชนกลุ่มใหญ่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 2. เพื่อรู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตขอกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศร 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งการตระหนักและยอมรับว่าคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในคุณค่าของศาสนธรรม 4. เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานสมกับเป็นมนุษย์ 5. ก่อให้เกิดการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานระหว่างประเทศ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดทำหนังสือคู่มือปฏิบัติการ/คู่มือภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 7 ภาษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านสถานะบุคคลตามกฎหมาย 2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิแก่ผู้นำชาวบ้านและผู้นำเยาวชน 3. ร่วมดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานภาพของบุคคลบนพื้นที่สูง
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ทั่วประเทศ

ผู้ประสานงาน

 1. บาทหลวงวิชัย โภคทวี (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 122/11 ชั้น7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2681 3900 - 2

ประเภทสิทธิ

 1. ถิ่นกำเนิด
 2. เชื้อชาติ
 3. ภาษา
 4. เพศ
 5. ความพิการ
 6. อายุ
 7. สภาพทางกายภาพ และสุขภาพ
 8. สถานะของบุคคล
 9. ฐานะทางเศรษกิจหรือสังคม
 10. ความเชื่อทางศาสนา
 11. ความคิดเห็นทางการเมือง
 12. การศึกษาอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า