ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดเลย ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4283 5224 - 8
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4281 1143
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2002-10-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-08
ที่อยู่:
234 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อำเภอ:
เมืองเลย
จังหวัด:
เลย
หมายเหตุ:
1. เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคของชายหญิงและเด็ก 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติต่างๆ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. จัดอบรมสัมมนาเรื่องสิทธิการเมืองการปกครองต่าง ๆ ในระบบประชาธิปไตย 2. จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 3. จัดทำเอกสารเผยแพร่ 4. การศึกษาวิจัย
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดเลย
 2. จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานงาน

 1. ผศ. ไชวุฒิ มนตรีรักษ์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 234 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  อำเภอ : เมืองเลย
  รหัสไปรษณีย์ : 42001
  หมายเลขโทรศัพท์ : -

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 3. ความคิดเห็นทางการเมือง
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 5. สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย
 6. สิทธิในการเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป