ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายป่าชุมชน ป่าโคกคล้อง จังหวัดสุรินทร์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 4451 1172
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4451 5590
อีเมล์:
forest_surin@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
1998-01-01
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-10
ที่อยู่:
53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง
อำเภอ:
เมืองสุรินทร์
จังหวัด:
สุรินทร์
หมายเหตุ:
1. เพื่อฟื้นฟูป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพื้นบ้าน 3. เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน (ตลาดชุมชน) 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของชุมชน 5. เพื่อยกฐานะป่าให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. อบรมชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักคุณค่าของป่าไม้ในชุมชน 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป่า โดยองค์กรชาวบ้าน 3. ร่วมรณรงค์ผลักดันนโยบายและกฎหมายป่าชุมชน
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน

 1. นายอภินันท์ บุญทอน (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 53/1 ซอยสระโบราณ ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง
  อำเภอ : เมืองสุรินทร์
  รหัสไปรษณีย์ : 32000
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4451 1172

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิทธิในการจัดการที่ดิน
 3. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
 5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์
 6. สิทธิในที่อยู่อาศัย
 7. สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
 8. เสรีภาพในการชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ผู้เสียหาย/พยาน