ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เครือข่ายเยาวชนประชาสังคมบุรีรัมย์ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
0 44621 395
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
0 4462 1395
อีเมล์:
ycn2003@thaimail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
6 หมู่ 16 ตำบลบ้านบัว
อำเภอ:
เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด:
บุรีรัมย์
หมายเหตุ:
1. ประสานถักทอเครือเพื่อประชาสังคม 2. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ร่วมพิทักษ์สิทธิต่างๆ 4. รณรงค์ให้ความรู้ในการต้านยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1. รวมตัวชาวบ้านเยาวชนเรียกร้องความถูกต้องในการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ 2. จัดเวทีสัญจร จัดประชุมประจำเดือนและในงานโอกาสต่างๆ 3. รับเรื่องราวทุกข์ร้อนจากชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิ
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อชุมชน
  2. สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาของรัฐ/เอกชน
  3. อายุ
  4. สิทธิและสถานะของบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็ก