ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
022490953
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
info@fscc.or.th
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2015-12-28
ที่อยู่:
๑๔/๑๖ อ.อนุสรณ์สถาน แขวงบวรนิเวศ
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ช่วยเหลือเด็กอ่อนในสลัมให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง สนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยเผยแพร่ การป้องกัน พัฒนาสุขภาพจิตของเด็กอ่อน ให้ความคุ้มครองดูแล และร่วมกับองค์กรกุศลและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ดังนี้ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ ๑. งานบ้านเด็กอ่อน บ้านเด็กอ่อนได้รับเด็กที่ครอบครัวยากจน และประสบปัญหาเข้ามาดูแล จำนวน ๔๕๓ คน เด็กได้รับการดูแลในเรื่องการเจริญเติบโต สุขภาพ พัฒนาการและส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล จำนวน ๖๙ คน ๒. งานพัฒนาครอบครัว มีการพัฒนางานครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ ค่ายครอบครัว ค่ายกลางวันเยี่ยมบ้าน ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สนใจในการดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น อาทิ เข้าร่วมกิจกรรม เอาใจใส่สุขภาพของเด็ก เก็บเงินออมเพื่อการศึกษา และส่งต่อให้เด็กได้เรียนหนังสือ ๓. งานฟืนฟูและพัฒนาหญิงตั้งครรภ์ ได้ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนปกป้องเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน จำนวน ๑๑๔ คน ให้ความรู้เรื่องการดูแลครรภ์ การดูแลทารกหลังคลอด การให้นมแม่และอาหารเสริมตามวัย และสร้างจิตสำนึกให้พ่อแม่ไม่ทิ้งลูก ๔. งานช่วยเหลือเด็กอ่อนในภาวะวิกฤติ เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหารุนแรง ได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเหลือนมผง อุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็ก ค่ารักษาพยาบาล สนับสนุนด้านการศึกษา ประสานส่งเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ๕. งานขยายเครือข่ายการทำงาน มูลนิธิได้ดำเนินงานด้านเครือข่าย ต่างๆ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครดูแลสุขภาพเด็ก เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนปกป้องเด็ก อาสาสมัครจิ๋ว เครือข่ายบ้านร่วมพัฒนาเด็ก เครือข่ายครูใจดี...ในใจเด็ก และร่วมงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ๖. มีการถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านการพัฒนาเด็ก และให้บริการรับนักเรียน นักศึกษา ของภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๒๑ แห่ง จำนวน ๒๐๕ คน เข้ามาฝึกงาน ศึกษาดูงานในบ้านเด็กอ่อน และงานส่วนต่างๆ ของมูลนิธิ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ ๑. งานบ้านเด็กอ่อน ได้รับครอบครัวเด็กยากจนและประสบปัญหาเข้ามาดูแล จำนวน ๕๗๙ คน ส่งให้เด็กเรียนหนังสือ ๒๗๙ คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่เก็บเงินออมทรัพย์เพื่อการศึกษา จำนวน ๑๘๐ คน เป็นเงิน ๔๕๔,๐๕๒ บาท ๒. งานพัฒนาครอบครัว ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับครอบครัวที่เปราะบางจากปัญหาต่างๆ ผ่านการอบรม จัดเวทีแบกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิต ลงเยี่ยมบ้าน จัดค่ายครอบครัว รับด็กเข้ามาดูแลในบ้านเด็กอ่อน เพื่อให้พ่อแม่ไปประกอบอาชีพ และจากการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้พ่อแม่ไม่ทอดทิ้งลูก ผู้ปกครองมีส่วนช่วยเหลืองานในบ้านเด็กอ่อน เช่น ทำของเล่น ทำความสะอาด ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ๓. งานพัฒนาและฟืนฟูหญิงตั้งครรภ์ ได้ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบปัญหาความยากจน ขาดความรู้ในการดูแลครรภ์ และมีปัญหาสุขภาพ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำการฝากครรภ์ และการพบแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติในการดูแลครรภ์ ๔. งานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติ /งานกองทุนนม ดูแลเด็กจำนวน ๑๒๔ คน ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจากพ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้าน สนับสนุนอาหาร นม อุปกรณ์ของใช้ การรักษาพบาบาล ในปี ๒๕๕๗ มีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนม จำนวน ๖๘๔ คน ๕. งานเครือข่ายบ้านร่วมพัฒนาเด็ก / งานดูแลสุขภาพ ได้ทำงานต่อเนื่องกับบ้านรับเลี้ยงเด็ก จำนวน ๘๑ หลัง เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านจัดอบรมให้ความรู้ สนับสนุนให้ผู้รับเลี้ยงเด็กทำงานร่วมเป็นเครือข่าย และให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบ้านรับเลี้ยงเด็กต้นแบบด้านสุขภาพ จำนวน ๒๓ หลัง และมีการประกวดบ้านรับเลี้ยงเด็ก ๖. งานวิชาการ / ศูนย์ฝึกอบรม ได้พัฒนาระบบบริการของศูนย์ฝึกอบรมให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทีมวิทยากร และจัดอบรมเครือข่ายครูดีในใจเด็ก จำนวน ๔ รุ่น เป็นครู พี่เลี้ยงเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน จำนวน ๑๖๑ แห่ง และผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาเด็กกว่า ๕,๓๒๙ คน พร้อมทั้งอบรมเครือข่ายครูดี... ในใจเด็ก จำนวน ๓๙ คน ศูนย์พัฒนาเด็ก โรงเรียน จำนวน ๓๕ แห่ง มีเด็กในความดูแล ๒,๐๑๗ คน ๗. งานให้บริการสังคม ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน ๓๘ แห่ง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑,๑๔๐ คน มีจิตสาธารณะ เช่น การเล่านิทาน ช่วยดูแลน้อง บริจาคเงิน สิ่งของ และเรียนรู้การทำงานของมูลนิธิ ๘. งานอาสาสมัครภายนอก อาสาสมัครชุมชนปกป้องเด็ก / งานอาสาสมัครจิ๋ว มีการรับอาสาสมัครจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในบ้านเด็กอ่อน และช่วยเหลืองานมูลนิธิจำนวน ๒๗ คน และมีการดำเนินโครงการขบวนการสร้างเด็ก... ให้เป็นเด็กดี ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครปกป้องเด็ก จำนวน ๒๖ คน แกนนำอาสาสมัครจิ๋ว จำนวน ๗๙ คน ๙. การขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สวัสดิการ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ เครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก ๑๐. โครงการพัฒนากลไกบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวด้อยโอกาส (คลองเตยโมเดล) ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มเด็กวัย ๐ – ๕ ปี และครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาบุคคล และองค์กรสนับสนุน โดยจัดอบรมให้บุคลากร อาทิ การสื่อสารเพื่อสันติ นพลักษณ์ขั้นกลาง พร้อมทั้งการทำงานพัฒนาเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๘ ครอบครัว เช่น การลงเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือนม อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ดูแลเด็ก ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้หญิง
  2. เด็ก
  3. คนด้อยโอกาส/คนในชุมชนแออัด