ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
หน่วยงานรัฐ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
039 581 494
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-12-10
ที่อยู่:
ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
อำเภอ:
คลองใหญ่
จังหวัด:
ตราด
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:
ได้รับการเปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ดำเนินการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติด สนับสนุนอาชีพประมงชายฝั่ง การท่องเที่ยวและสินค้าประจำตำบล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น จากการที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนกัมพูชา จึงมีปัญหาชนกลุ่มน้อย ที่เข้ามาอาศัยทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเรื่องสาธารณสุข และสิทธิ ความคุ้มครองต่างๆ เทศบาลจึงได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการคืนสัญชาติให้กับผู้ไม่มีสัญชาติ โดยดำเนินการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว เพื่อให้ทราบที่มาและนำไปสู่การกำหนดสถานะที่เหมาะสม แก่กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้อพยพ กลุ่มเด็กที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย กลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น และให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักมนุษยธรรม นอกจากนี้ยังให้สัญชาติแก่ผู้ไม่มีสัญชาติ หรือคนไทยพลัดถิ่น โดยดำเนินการร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับสัญชาติ ที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

กลุ่มเป้าหมาย