ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
สมาคมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งกุลาร้องไห้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
()
โทรศัพท์ 1:
043530430
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
043530430
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
79/1 หมู่ 2 ต.เกษตรวิสัย
อำเภอ:
เกษตรวิสัย
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป