ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรพัฒนาเอกชน
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
มูลนิธิประสานความร่วมมือพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Toongkula-Rounghai Development Foundation ()
โทรศัพท์ 1:
0819742339
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
043589338
อีเมล์:
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
0000-00-00
ที่อยู่:
136 หมู่ 7 ตำบลเกษตรวิสัย
อำเภอ:
เกษตรวิสัย
จังหวัด:
ร้อยเอ็ด
หมายเหตุ:
ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
ประวัติโดยย่อ:

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ไม่ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

พื้นที่การทำงาน

ผู้ประสานงาน

ประเภทสิทธิ

  1. สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
  2. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
  3. เสรีภาพในทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ประชาชนทั่วไป