ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร:
องค์กรวิชาชีพ
ชื่อองค์กรภาษาไทย:
ศูนย์ทนายความมุสลิม ()
ชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ:
Central Muslim Attorney Centre ()
โทรศัพท์ 1:
027282207
โทรศัพท์ 2:
โทรสาร:
027282207
อีเมล์:
mac_muslim@hotmail.com
เว็บไซต์:
วันก่อตั้งองค์กร:
2007-02-22
วันที่เริ่มเป็นสมาชิก:
2014-07-30
ที่อยู่:
55/186 ถนนรามคำแหง 154 แขวงสะพานสูง
อำเภอ:
สะพานสูง
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ:
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU):
ผลงานที่ผ่านมา:
1.การดำเนินงานด้านคดี 2.การสร้างทีมผู้ช่วยนักกฏหมายหรือผู้ช่วยทนายความ 3.การผลิตคู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายพิเศษที่ใช้ในจังหวัดชายแดนใต้
ประวัติโดยย่อ:
เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคม และไม่ทราบถึงสิทธิเสรีภาพของตนตามกฎหมาย ทำให้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม และเสียเปรียบในสังคม ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายจากบุคคลหรือองค์กรที่เสียสละ และอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทั่วไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือให้แก่ประชาชนดังกล่าว ศูนย์ทนายความมุสลิมจึงเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิของกฎหมาย

เครือข่ายความร่วมมือพิเศษ

ชื่อความร่วมมือพิเศษ:
องค์กรที่ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่น
วันที่เริ่มทำ:
10/12/2008
วันที่สิ้นสุด:
10/12/2009

พื้นที่การทำงาน

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนราธิวาส
 3. จังหวัดปัตตานี
 4. จังหวัดยะลา

ผู้ประสานงาน

 1. นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ (ตำแหน่ง : )
  ที่อยู่ : 55/186 ถนนรามคำแหง 154 แขวงสะพานสูง
  อำเภอ : สะพานสูง
  รหัสไปรษณีย์ : 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-728-2207

ประเภทสิทธิ

 1. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
 2. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
 3. สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
 4. สิทธิได้รับการปฎิบัติหน้าที่เหมาะสมในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
 5. สิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ
 6. สิทธิได้รับความคุ้มคองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
 7. สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
 8. สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ ในคดีแพ่ง
 9. สิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
 10. สิทธิขั้นพื้นฐานในเรือนจำ /ห้องกัก
 11. การถูกบังคับให้สูญหาย
 12. การทรมาน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ต้องหา/จำเลย/นักโทษ