ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ
อำเภอ:
พระนคร
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
78 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2018-07-25
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2018-07-26
งบประมาณที่ใช้:
250,000 บาท
ความพึงพอใจ:
75%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรม การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา “การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน จำนวน 50 แห่ง ในอดีต ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อมาในปัจจุบันภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปลี่ยนไป ประกอบกับในปีงบประมาณ 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 9 แห่ง และภาคกลาง จำนวน 10 แห่ง ได้ครบกำหนดระยะเวลาในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และโดยภาพรวมการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเสนอให้มีการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทุกฉบับ โดยการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ในลักษณะภูมิภาค และนัดหมายการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฉบับใหม่ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือและภาคกลางในเดือนกันยายน 2561 ส่วนสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคใต้ จะได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป จึงส่งผลให้เกิดโครงการ ในครั้งนี้ขึ้น โดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรม 1) การชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานตาม MOU ที่ผ่านมา และหารือระดับนโยบายในเรื่องความคาดหวัง เป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ ของ MOU เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 2) การถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา 3) การค้นหาเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการดำเนินการร่วมกัน ในระดับภูมิภาค และแนวทางการทำงานร่วมกัน 4) การนัดหมายจัดพิธีลงนามร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะภูมิภาคแก่สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) ที่ครบกำหนดความร่วมมือในปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย จำนวน 78 คน เป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี จำนวน 22 คน เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จำนวน 56 คน

คณะกรรมการ

  1. นายวัส ติงสมิตร

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 47 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม