ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอ:
เมืองขอนแก่น
จังหวัด:
ขอนแก่น
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
120 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2017-02-24
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2017-02-24
งบประมาณที่ใช้:
800,000 บาท
ความพึงพอใจ:
75%

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสัมมนาวิชาการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย ๓) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำงานเชื่อมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” จากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน เป็นวิทยากร ดำเนินรายการ โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานเปิดศูนย์ ฯ ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง “ภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมี นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายอมฤต วะสมบัติ รองอัยการจังหวัดขอนแก่น นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน นายพงศ์จรัส รวยร่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ ในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีกิจกรรม ปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ห้องบรรยาย ๓) คณะนิติศาสตร์ และ การฉายภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ สุมนต์ สกลไชย (ห้องบรรยาย ๔) คณะนิติศาสตร์ สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ โทร. ๐๔๓ ๐๐๙๐๐๗ ต่อ ๔๒๔๙๖ / สายด่วน ๑๓๗๗

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม