ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
80 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-09-05
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-09-05
งบประมาณที่ใช้:
9,790 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสม. ต่อไป

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 32 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม