ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล
อำเภอ:
หาดใหญ่
จังหวัด:
สงขลา
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
300 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-08-23
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-08-25
งบประมาณที่ใช้:
1,000,000 บาท
ความพึงพอใจ:
83%

รายละเอียดกิจกรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดงาน “เวที กสม. พบประชาชน (ภาคใต้)” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และหาทางออกในการแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับประชาชนในภูมิภาค ในการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การลงพื้นที่ศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การอภิปรายสถานการณ์สิทธิมนุษยชน การแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นสถานการณ์เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่าง กสม. กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมเวที จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนสถาบันการศึกษา

คณะกรรมการ

  1. นายวัส ติงสมิตร

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 0 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม