ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช รีสอร์ท
อำเภอ:
บ้านฉาง
จังหวัด:
ระยอง
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-09-08
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-09-11
งบประมาณที่ใช้:
759,900 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม สิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและกลไกการทำงานกับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการนำร่อง ในการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชนและขยายการสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 12 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม