ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล)
อำเภอ:
ดอยสะเก็ด
จังหวัด:
เชียงใหม่
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-08-30
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-09-02
งบประมาณที่ใช้:
793,000 บาท
ความพึงพอใจ:
84%

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2)มหาวิทยาลัยพายัพ 3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยพะเยา 8) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและกลไกการทำงานกับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการนำร่องในการดำเนินงานกับกลุ่มเยาวชนและขยายการสร้างเครือข่ายไปสู่เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 17 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม