ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อำเภอ:
หลักสี่
จังหวัด:
กรุงเทพฯ
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
555 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2016-03-14
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2016-03-14
งบประมาณที่ใช้:
6,803 บาท
ความพึงพอใจ:
80%

รายละเอียดกิจกรรม

1. เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยากรณีการถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามคำพิพากษา 2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลการพิจารณาเรื่องนี้

คณะกรรมการ

  1. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 72 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม