ข้อมูลทั่วไป

สถานที่จัดกิจกรรม:
โรงแรมเมืองลิกอร์
อำเภอ:
เมือง
จังหวัด:
นครศรีธรรมราช
สมาชิกที่คาดว่าจะร่วมงาน:
90 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม:
2013-07-25
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม:
2013-07-26
งบประมาณที่ใช้:
385,460 บาท
ความพึงพอใจ:
85%

รายละเอียดกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

คณะกรรมการ

  1. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 86 คน
เครือข่ายบุคคล :
เครือข่ายองค์กร :

ประเภทสิทธิ

ภาพและวิดีโอสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม

เอกสารสำหรับกิจกรรม

ไม่มีภาพ และวิดีโอสำหรับกิจกรรม